Thành viên: Đăng nhập

Kiểm tra năng lực bán hàng

Bài test đánh giá năng lực về sản phẩm Performance based

1. Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 bài test trong thời gian từ 24/11/2017 – 30/11/2017 2. Bạn phải vượt qua 4 bài test bạn mới được cấp certificate 3. Bạn có cơ hội được tham gia training về sản phẩm nếu chưa vượt qua các bài test
Tham gia

Bài test đánh giá năng lực về sản phẩm Branding

1. Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 bài test trong thời gian từ 25/8/2017 – 31/8/2017 2. Bạn phải vượt qua 4 bài test bạn mới được cấp certificate 3. Bạn có cơ hội được tham gia training về sản phẩm nếu chưa vượt qua các bài test
Tham gia