Thành viên: Đăng nhập

Bài test đánh giá năng lực về sản phẩm Performance based

1. Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 bài test trong thời gian từ 24/11/2017 – 30/11/2017
2. Bạn phải vượt qua 4 bài test bạn mới được cấp certificate
3. Bạn có cơ hội được tham gia training về sản phẩm nếu chưa vượt qua các bài test


Hỏi đáp