Thành viên: Đăng nhập

Khối Support

Hài lòng khi thành công hay khi được đánh giá

MỤC LỤC 1. Chữa bài tập thực hành GIẢM KỲ VỌNG 2. Các ví dụ về “ CHẤP NHẬN SỰ THẬT” 3. Làm thế nào để con nghe lời, nhân viên hợp tác? ( Cùng phe) 4. Hài lòng khi thành công hay khi được đánh giá ? ( Tiêu chuẩn thành công/hạnh phúc) 5. Bài tập về nhà
Tham gia