Thành viên: Đăng nhập

Bài test đánh giá năng lực về sản phẩm Branding

1. Bạn phải hoàn thành ít nhất 1 bài test trong thời gian từ 25/8/2017 – 31/8/2017
2. Bạn phải vượt qua 4 bài test bạn mới được cấp certificate
3. Bạn có cơ hội được tham gia training về sản phẩm nếu chưa vượt qua các bài test


Hỏi đáp